தம்மம்பட்டி மாரியம்மன் செல்லியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா

 

2018ம் ஆண்டின் தம்மம்பட்டி மாரியம்மன் செல்லியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழாவின் ஒரு பகுதி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *