‘கஜா’ புயலை தேசியப் பேரிடராக அறிவித்து, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்க வேண்டும் – ஆரி

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *