தாய் பால் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் பிணைக்கப்பட்ட பாலம்..

உலகை காணும் முன்னரே தாய் இரத்தம் தான் நம் உணவாய் சில மாதம்… புவியை புதிதாய் கண்ட தினம் தொட்டு தாய்பாலே நம் உரமாய் பலமாதம்.. தாய் பால் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் பிணைக்கப்பட்ட பாலம்.. பச்சிளம் வயதில் அழுகை தோரணை கண்டே அரவணைத்து கிடைக்கும் அன்பின் அமிர்தம்…. தாய் பால் ஒவ்வொரு அன்னைக்கும் இந்த ஜென்ம புண்ணியம்.. கொண்டாடுவோம் தாய் பால் வார்த்தை ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 வரை…… போற்றுவோம் பெண்மையை….. Dr. Rajameenakshi. Psychologist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *