யானைக்கு மொத்தம் எத்தனை பெயர்கள் இருக்கின்றன தெரியுமா?

ஒன்று, இரண்டல்ல, மொத்தம் 60 பெயர்கள் உள்ளன. இவை எல்லாமே தூய தமிழ்ப் பெயர்கள்.

யானை (கரியது)

# வேழம் (வெள்ளை யானை)

# களிறு

# களபம்

# மாதங்கம்

# கைம்மா (துதிக்கையுடைய விலங்கு)

# உம்பர்

# உம்பல் (உயர்ந்தது)

# அஞ்சனாவதி

# அரசுவா

# அல்லியன்

# அறுபடை

# ஆம்பல்

# ஆனை

# இபம்

# இரதி

# குஞ்சரம்

# இருள்

# தும்பு

# வல்விலங்கு

# தூங்கல்

# தோல்

# கறையடி (உரல் போன்ற பாதத்தை உடையது)

# எறும்பி

# பெருமா (பெரிய விலங்கு)

# வாரணம் (சங்கு போன்ற தலையை உடையது)

# பூட்கை (துளையுள்ள கையை உடையது)

# ஒருத்தல்

# ஓங்கல் (மலைபோ ன்றது)

# நாக

# பொங்கடி (பெரிய பாதத்தை உடையது)

# கும்பி

# தும்பி

# நால்வாய் (தொங்குகின்ற வாயை உடையது)

# குஞ்சரம் (திரண்டது)

# கரேணு

# உவா (திரண்டது)

# கரி (கரியது)

# கள்வன் (கரியது)

# கயம்

# சிந்துரம்

# வயமா

# புகர்முகம் (முகத்தில் புள்ளியுள்ளது)

# தந்தி

# மதாவளம்

# தந்தாவளம்

# கைம்மலை (கையை உடைய மலை போன்றது)

# வழுவை (உருண்டு திரண்டது)

# மந்தமா

# மருண்மா

# மதகயம்

# போதகம்

# விரமலி

# மதோற்கடம் (மதகயத்தின் பெயர்)

# கடகம் (யானைத்திரளின்/கூட்டத்தின் பெயர்) ஆகியவை ஆண் யானைகளின் பெயர்கள்.

# பிடி

# அதவை

# வடவை

# கரிணி

# அத்தினி ஆகியவை பெண் யானைகளின் பெயர்கள். இரண்டும் சேர்ந்து மொத்தம் 60 பெயர்கள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *