சுசீந்திரன்  இயக்கத்தில் உருவான“ஜீனியஸ்“ திரைபடம் பெற்றோர்கள், இளைஞர்கள் பார்க்க வேண்டிய படம்.

சுசீந்திரன்  இயக்கத்தில் உருவான  “ஜீனியஸ்“ திரைபடம் பெற்றோர்கள், இளைஞர்கள் குறிப்பாக  IT துறையில் இருப்பவர்கள் பார்க்க வேண்டிய படம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *