இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்!

முஹம்மது கோரி முதல் நரேந்திர மோடி வரை .

1193 : முஹம்மது கோரி
1206 :குத்புதீன் ஐபக்
1210 :ஆரம்ஷா
1211 : அல்தமிஷ்
1236 : ருக்னுத்தீன் ஷா
1236 : ரஜியா சுல்தானா
1240 : மெஹசுத்தீன் பெஹ்ரம்ஷா
1242 : ஆலாவுத்தீன் மஸூத் ஷா
1246 : நாஸிருத்தீன் மெஹ்மூத்
1266 : கியாசுத்தீன் பில்பன்
1286 : ரங்கிஷ்வர்
1287 : மஜ்தன்கேகபாத்
1290 :ஷம்ஷீத்தீன் கேமரஸ்
(கோரி வம்ச ஆட்சி முடிவு 97 வருடம்)
கில்ஜி வம்சம்
1290 : ஜலாலுத்தீன் பெரோஸ் கில்ஜி
1292 :அலாவுதீன் கில்ஜி
1316 :ஷஹாபுதீன் உமர் ஷா
1316 : குதுபுத்தீன் முபாரக் ஷா
1320 : நாஸிருத்தீன் குஸ்ரு ஷா
( கில்ஜி வம்ச ஆட்சி முடிவு 30 வருடம்)
துக்ளக் வம்சம்
1320 :கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1325 : முஹம்மது பின் துக்ளக்
1351 :பெரோஸ்ஷா துக்ளக்
1388 : கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1389 : அபுபக்கர்ஷா
1389 :மூன்றாம் முஹம்மது துக்ளக்
1394 :அலெக்சாண்டர் ஷா
1394 : நாஸிருத்தீன் ஷா
1395 : நுஸ்ரத் ஷா
1399 :நாஸிருத்தீன் முஹம்மது ஷா.
1413 :தவுலத் ஷா

(துக்ளக் வமிச ஆட்சி 94வருடம்)
சையித் வம்சம்
1414 :கஜர்கான்
1421 :மெஹசுத் தீன் முபாரக் ஷா
1434 : முஹம்மது ஷா
1445 :அலாவுதீன் ஆலம் ஷா
(சையத் வம்சம் 37 வருடம்)
லோதி வம்ச ஆட்சி
1451 : பெஹ்லூல் லோதி
1489 : அலெக்சாண்டர் லோதி
1517 : இப்ராஹிம் லோதி
(லோதி ஆட்சி 75 வருடம்)
முகலாயர் ஆட்சி
1526 : ஜஹிருத்தீன் பாபர்
1530 : ஹிமாயூன்
சூரி வமிச ஆட்சி
1539 : ஷேர்ஷா சூரி
1545 :அஸ்லம் ஷா சூரி
1552 :மெஹ்மூத் ஷா சூரி
1553 :இப்றாஹிம் சூரி
1554 :பர்வேஸ் ஷா சூரி
1554 :முபாரக் கான் சூரி 1555 :அலெக்சாண்டர் சூரி
(16வருடம் சூரி ஆட்சி)
முகலாயர் ஆட்சி
1555 :ஹிமாயூன்
1556 :ஜலாலுத்தீன் அக்பர்
1605 :ஜஹாங்கீர் சலீம்
1628 :ஷாஜஹான்
1659 : ஒளரங்கசீப்
1707 :ஷாஹே ஆலம்
1712 :பஹதூர் ஷா 1713 :பஹாரோகஷேர் 1719 :ரேபுதாராஜத், நேகஷ்யார்&மெஹ்மூத் ஷா
1754 :ஆலம்கீர் 1759 :ஷாஹேஆலம்
1806 :அக்பர் ஷா
1837 :பஹதூர்ஷா ஜஹபர்
(முகலாயர் ஆட்சி 315 வருடம் )
ஆங்கிலேயர் ஆட்சி
1858 : லார்டு கேங்க்
1862 :லார்டு ஜேம்ஸ்பரோஸ்எல்ஙன்
1864 : லார்ட் ஜான் லோதேநஷ்
1869 :லார்டு ரிசர்டு
1872 :லார்டு நோடபக்
1876 ;லார்டுஎட்வர்ட்
1880 :லார்ட் ஜார்ஜ் ரிப்பன்
1884 :லார்டு டப்ரின்
1894 : லார்டு ஹேஸ்டிங்
1899 : ஜார்ஜ்கர்னல்
1905: லார்டு
கில்பர்ட்
1910 :லார்டு
சார்லஸ்
1916 :லார்ட் பிடரிக்
1921 : லார்ட் ரக்ஸ்
1926:.லார்ட் எட்வர்ட்
1931: லார்ட் பெர்மேன்வெலிங்டன்
1936 :லார்டு ஐ கே
1943:லார்டு அரக்பேல்
1947 : லார்டு மவுண்ட்பேட்டன்
( ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி முடிவு)
சுதந்திர இந்தியாவின் ஆட்சி
1947:ஜவஹர்லால் நேரு
1964:குல்சாரிலால் நந்தா
1964:லால் பகதூர் சாஸ்திரி
1966:குல்சாரிலால் நந்தா
1966: இந்திராகாந்தி
1977: மொராஜி தேசாய்
1979: சரண்சிங் 1980:இந்திராகாந்தி
1984:ராஜீவ்காந்தி
1989:V P சிங்
1990:சந்திரசேகர்
1991:. P.V. நரசிம்மராவ்
1996 A.B.வாஜ்பாய் 13 நாள் ஆட்சி
1996: A.J. தேவகொளடா
1997: I.K.குஜ்ரால்
1998:A.B.வாஜ்பாய்
2004 :மன்மோஹன்சிங்
2014:நரேந்திர மோடி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *