நவம்பர் 7-1917, உலக வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியத்துவமுடைய நாள்

அன்று தான் ரஷ்யாவில் ஜாரின் கொடுங்கோல் ஆட்சி தூக்கி எறியப்பட்டு முதல் முறையாக லெனின் தலைமையில் உழைக்கும் மக்களின் அரசு ரஷ்யாவில் அமைக்கப்பட்டது. அடிமைகள் என்று கருதப்பட்ட உழைக்கும் மக்களும் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்று உலகுக்கு காட்டிய நாள். ஆளும் வர்க்கத்தால் சுரண்டப்பட்டு வந்த உழைக்கும் வர்க்கம் சொந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வதை உலகுக்கு அறிவித்த நாள். இதை ருஷ்யப் புரட்சியென்றும் நவம்பர் புரட்சியென்றும் சொல்வார்கள்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *